Artikel 1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers, evenals alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Opdrachtnemer vervaardigde roerende zaken, waaronder stukken of gegevensdragers.

Lentink De Jonge: de maatschap naar burgerlijk recht Lentink De Jonge Accountants & Belastingadviseurs.

Opdrachtnemer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kreston LDJ Corporate Finance B.V. statutair gevestigd te Harderwijk, al dan niet optredend onder de naam Kreston LDJ.

Opdrachtgever: degene die aan Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden evenals degene aan wie Opdrachtnemer een aanbod tot het verrichten van Werkzaamheden heeft gedaan.

Overeenkomst: een overeenkomst van opdracht of andere rechtsbetrekking tussen Opdrachtnemer enerzijds en de Opdrachtgever anderzijds, waarbij Opdrachtnemer Werkzaamheden verricht verband houdende met het totstandkomen van een Transactie.

Regelgeving: alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften van ieder toezichthoudend orgaan, overheidsinstantie of (effecten)beurs, zoals gewijzigd van tijd tot tijd.

Target: de vennootschap of onderneming van de Opdrachtgever die onderwerp is van de Transactie.

Transactie: de overeenkomst ingevolge waarvan direct of indirect (i) aandelen in de Target worden overgedragen dan wel overgenomen en/of (ii) de activa en/of passiva in de Target geheel of gedeeltelijk worden overgedragen dan wel overgenomen en/of (iii) op andere wijze de onderneming van de Target geheel of gedeeltelijk wordt overgedragen dan wel overgenomen.

Werkzaamheden: alle Werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door Opdrachtnemer uit andere hoofde ten behoeve van Opdrachtgever worden verricht.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst.

2.2 Van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst

3.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtnemer het door haar opgestelde voorstel ondertekend door de Opdrachtgever retour heeft ontvangen, dan wel op het moment dat Opdrachtnemer op (mondeling) verzoek van de Opdrachtgever is begonnen met de uitvoering van de Werkzaamheden voor de Opdrachtgever.

3.2 De Overeenkomst wordt geacht uitsluitend door Opdrachtnemer te zijn aangegaan, ook als deze door een werknemer of vertegenwoordiger van Opdrachtnemer is geaccepteerd. De Opdrachtgever kan geen andere natuurlijke persoon of rechtspersoon dan Opdrachtnemer tot nakoming van de Overeenkomst aanspreken of schadeplichtig stellen, ook niet wanneer een opdracht door de Opdrachtgever is verstrekt met het oogmerk dat deze door die specifieke persoon zou worden uitgevoerd.

Artikel 4. Uitvoering Overeenkomst

4.1 Bij de uitvoering van de Overeenkomst, zal Opdrachtnemer zo veel als redelijkerwijs mogelijk de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. De verplichtingen van Opdrachtnemer zijn inspanningsverplichtingen. Opdrachtnemer garandeert op geen enkele wijze de totstandkoming van een bepaald resultaat.

4.2 Tenzij anders overeengekomen, hebben de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst opgedragen Werkzaamheden een exclusief karakter en Opdrachtgever zal niet, zonder de schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, een andere adviseur en/of enige andere derde inschakelen om in het kader van de Transactie gelijke, gelijksoortige of aanverwante diensten te verrichten.

4.3 Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het verstrekken van juridisch, fiscaal en boekhoudkundig advies verband houdende met de Transactie. De Opdrachtgever zal voor eigen rekening en risico juridische, fiscale en boekhoudkundige adviseurs inschakelen. Overigens geschiedt de inschakeling van derden met het oog op de Transactie uitsluitend na instemming van Opdrachtnemer.

4.4 Opdrachtnemer is gerechtigd om bij de uitvoering van Opdrachten voor rekening van de Opdrachtgever derden in te schakelen, indien en voor zover zij dat nodig acht. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele tekortkomingen van deze derden noch voor schade die hiermee in verband staat.

4.5 Indien Opdrachtnemer termijnen afspreekt voor de uitvoering van bepaalde Werkzaamheden zijn deze steeds richttermijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.6 Het gebruik van titels door degenen die met de uitvoering van de opdracht zijn belast of daarbij zijn ingeschakeld, dient slechts ter aanduiding van de deskundigheid van de desbetreffende personen. Personen die de titel Registeraccount (RA) of Accountant Administratieconsulent (AA) voeren treden niet op als (controlerend) accountant. Op het door hen verstrekte cijfermateriaal zal geen accountantscontrole zijn toegepast, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk tot uiting wordt gebracht dat een onderzoek naar de getrouwheid van de desbetreffende verantwoording is uitgevoerd.

4.7 Indien en voor zover degenen die met de uitvoering van de opdracht zijn belast of daarbij zijn ingeschakeld als makelaar dan wel beëdigd taxateur in bedrijfsbelangen dan Register Valuator (RV) optreden, zullen de door de Nederlandse Orde van Makelaars/Taxateurs in Bedrijfsbelangen respectievelijk Nederlands Instituut voor Register Valuators (NiRV) gehanteerde gedrags- en/of beroepsregels door Opdrachtnemer in acht worden genomen.

4.8 Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van Bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.

4.9 Tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen 12 (twaalf) maanden na beëindiging daarvan is het Opdrachtgever niet toegestaan personeel van Opdrachtnemer in dienst te nemen, tenzij zulks geschiedt na wederzijds overleg en met voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

Artikel 5. Benodigde informatie

5.1 De Opdrachtgever zal alle informatie die Opdrachtnemer nodig heeft voor de uitvoering van haar werkzaamheden tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan Opdrachtnemer verstrekken. De Opdrachtgever zal voorts uit eigen beweging onverwijld Opdrachtnemer informeren omtrent alle feiten en omstandigheden waarvan zij weet of in redelijkheid behoort te weten dat deze voor een correcte uitvoering van de werkzaamheden door Opdrachtnemer van belang zijn of kunnen zijn.

5.2 De Opdrachtgever zal alle medewerking verlenen die benodigd is voor de juiste uitvoering van de werkzaamheden door Opdrachtnemer. De Opdrachtgever zal beschikbaar zijn voor besprekingen met Opdrachtnemer en zal zorgen dat het management van de Target beschikbaar zal zijn voor besprekingen met Opdrachtnemer.

5.3 De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer verstrekte informatie en Bescheiden ongeacht de wijze waarop deze informatie en Bescheiden aan Opdrachtnemer zijn verstrekt en ongeacht of deze informatie en Bescheiden afkomstig zijn van derden. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden die zijn terug te voeren op de informatie die de Opdrachtgever, al dan niet via derden, aan Opdrachtnemer heeft verstrekt.

5.4 Indien de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd doordat Opdrachtgever zijn in artikelen 5.2 en 5.3 genoemde verplichtingen niet nakomt dan wel de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 5.3 bepaalde, zijn alle daaruit vloeiende (extra) kosten voor rekening van de Opdrachtgever en is Opdrachtnemer bevoegd van alle daaruit voortvloeiende (meerdere) Werkzaamheden (extra) honorarium aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

5.5 Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de Opdrachtgever aan de in dit artikel genoemde verplichtingen heeft voldaan, zulks onverlet het recht van de Opdrachtnemer om de overeenkomst van opdracht te ontbinden, een en ander zonder dat Opdrachtgever deswege recht op schadevergoeding, hoe ook genaamd, heeft.

Artikel 6. Geheimhouding

6.1 Opdrachtnemer zal informatie betreffende de Opdrachtgever en de Target waarvan de Opdrachtgever aangeeft dat deze vertrouwelijk is, vertrouwelijk behandelen tenzij (i) er een wettelijke plicht op Opdrachtnemer rust tot bekendmaking, (ii) openbaarmaking plaatsvindt op last van de rechter of de bevoegde toezichthouder, (iii) de informatie kenbaar is uit openbare registers of anderszins publiekelijk bekend is en/of (iv) de informatie relevant is voor een juridische procedure tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever.

6.2 Wanneer bij de uitvoering van de Overeenkomst – in overeenstemming met het in artikel 4.3 bepaalde – derden door Opdrachtnemer worden ingeschakeld, is het haar toegestaan deze informatie ter kennis van die derden te brengen, tenzij de Opdrachtgever vooraf heeft aangegeven dat hiervoor eerst zijn toestemming moet worden verzocht.

6.3 Voor zover informatie die door de Opdrachtgever als vertrouwelijk is aangemerkt is opgenomen in het door Opdrachtnemer op te stellen informatiememorandum, zal Opdrachtnemer dit informatiememorandum aan potentiële kopers mogen verstrekken nadat een getekende geheimhoudingsovereenkomst of geheimhoudingsverklaring is ontvangen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk jegens de Opdrachtgever indien een potentiële koper in strijd met de geheimhoudingsovereenkomst of geheimhoudingsverklaring handelt.

6.4 Tenzij anders overeengekomen, is het Opdrachtnemer toegestaan om na afronding van de Transactie naar buiten te treden over haar rol bij de Transactie, hieronder begrepen (doch niet beperkt tot) het vervaardigen van ‘tombstones’, het afgeven van persberichten en vermelding in brochures en op de website van Opdrachtnemer. Eventuele door de Opdrachtgever uit te geven persberichten die verband houden met de (voorbereiding van de) Transactie behoeven voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer.

Artikel 7. Relatie Opdrachtnemer en Lentink De Jonge

7.1 Opdrachtnemer is gelieerd aan Lentink De Jonge. Door het accepteren van deze algemene voorwaarden erkent de Opdrachtgever dat andere ondernemingen of organisaties die onderdeel vormen van Lentink De Jonge niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor de dienstverlening van Opdrachtnemer.

7.2 De Opdrachtgever accepteert dat Lentink de Jonge een verzameling van diverse adviesdiensten (accountancy en fiscaal) onderneemt, zowel voor haar zelf en/of haar relaties. Tijdens het verlenen van haar dienstverlening, voor haar klanten bestaat de mogelijkheid dat (onderdelen van) Lentink De Jonge diensten en/of producten aanbiedt aan partijen wiens belangen conflicteren met de belangen van de Opdrachtgever of met wie een relatie bestaat die van materiële betekenis is. Opdrachtnemer is onder geen enkele voorwaarde verplicht de Opdrachtgever informatie te verschaffen over dergelijke relaties. Opdrachtnemer heeft procedures geïmplementeerd die zorgdragen voor een onafhankelijk advies aan de Opdrachtgever.

7.3 Opdrachtnemer, noch haar medewerkers, zijn verplicht informatie te verstrekken aan de Opdrachtgever die verkregen wordt tijdens het uitvoeren van diensten voor eventuele andere partijen.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

8.1 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de (geestes-)producten die door Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst worden gebruikt of die het resultaat zijn van de door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden. Onder deze (geestes-)producten worden in ieder geval verstaan (doch niet uitsluitend): modellen, technieken, analyses, programmatuur, checklisten, het informatiememorandum, werkwijzen, adviezen en plannen.

8.2 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de in artikel 8.1 bedoelde producten te gebruiken voor een ander doel dan de totstandkoming van de Transactie. Het is de Opdrachtgever voorts niet toegestaan de in artikel 8.1 bedoelde producten te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

8.3 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de in artikel 8.1 bedoelde producten aan derden ter beschikking te stellen anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Opdrachtnemer.

Artikel 9. Algemene verordening bescherming persoonsgegevens

9.1 Indien en voor zover Opdrachtnemer ten gevolge van de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens onder zich krijgt zoals bedoeld in de Algemene verordening bescherming persoonsgegevens, zal Opdrachtnemer deze gegevens uitsluitend verwerken teneinde uitvoering te geven aan de Overeenkomst. Opdrachtnemer zal – voor zover wettelijk vereist – degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben informeren conform de daarvoor geldende Regelgeving.

Artikel 10. Elektronische communicatie

10.1 Wanneer communicatie tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer plaatsvindt door gebruikmaking van elektronische technieken waaronder begrepen e-mail en internet, dan zullen beide partijen dienen zorg te dragen voor beveiliging hiervan door middel van gebruikmaking van standaard gangbare virus- en inbraakprotectie. Geen van de partijen is – wanneer hieraan is voldaan – ten opzichte van de andere partij aansprakelijk voor schade in verband met overgebrachte virussen of inbraken, waaronder mede wordt begrepen schade in verband met daaruit voortvloeiende openbaarmakingen, beschadigingen van over te brengen databestanden, beschadigingen van andere bestanden of gegevens op de computersystemen bij de andere partij of kosten voor het verhelpen of het repareren daarvan. De verzending van berichten geschiedt ongeëncrypteerd tenzij door partijen vóór verzending uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Wanneer door de Opdrachtgever naar zijn mening belangrijke berichten aan Opdrachtnemer zijn verzonden, dient hij te verifiëren of deze berichten de geadresseerde bij Opdrachtnemer tijdig, en in onbeschadigde toestand hebben bereikt.

Artikel 11. Tarieven en facturering

11.1 Opdrachtnemer brengt voor haar Werkzaamheden de in het door haar geformuleerde voorstel opgenomen vergoeding in rekening. Indien partijen geen vergoeding hebben afgesproken, is de Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd gelijk aan de vergoeding die Opdrachtnemer gebruikelijk in rekening brengt voor haar Werkzaamheden.

11.2 Opdrachtnemer zal gemaakte onkosten en declaraties van derden (waaronder reis- en verblijfkosten, vertaalkosten, portokosten, koerierskosten en kosten van drukwerk) separaat aan de Opdrachtgever in rekening brengen.

11.3 Alle facturen worden verhoogd met het geldende omzetbelasting percentage. Mocht Opdrachtnemer om enige reden ten onrechte géén omzetbelasting in rekening hebben gebracht waar achteraf blijkt dat wél omzetbelasting in rekening had moeten worden gebracht, dan kan zij het niet als omzetbelasting in rekening gebrachte bedrag, alsnog aan de Opdrachtgever in rekening brengen en is de Opdrachtgever gehouden dat bedrag alsnog aan Opdrachtnemer te betalen.

11.4 Betaling door de Opdrachtgever dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek, korting of verrekening. Bij gebreke van tijdige betaling is Opdrachtnemer zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.

11.5 In geval Opdrachtnemer de werkzaamheden verricht voor meer dan één opdrachtgever zijn de Opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.

11.6 Opdrachtnemer is te allen tijde bevoegd van Opdrachtgever een redelijke voorschotbetaling voor de nakoming van diens betalingsverplichting te verlangen. Opdrachtgever is voorts gehouden om op eerste verzoek van Opdrachtnemer genoegzaam zekerheid te geven voor de betaling van de Werkzaamheden.

Artikel 12. Duur en opzegging

12.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders in de Overeenkomst is overeengekomen. De Overeenkomst eindigt door:

a. het afronden van de Transactie conform artikel 12.2;

b. opzegging van de Overeenkomst door de Opdrachtgever conform artikel 12.3;

c. opzegging van de Overeenkomst door Opdrachtnemer conform artikel 12.4;

d. ontbinding van de Overeenkomst ingevolge artikel 6:265 BW; en

e. beëindiging van de Overeenkomst met wederzijds goedvinden.

12.2 De Transactie is afgerond zodra een overeenkomst is gesloten op grond waarvan direct of indirect (i) aandelen in de Target worden overgedragen en/of (ii) de activa en/of passiva in de Target geheel of gedeeltelijk worden overgedragen en/of (iii) op andere wijze de onderneming van de Target geheel of gedeeltelijk wordt overgedragen. Overdrachten die plaatsvinden in het kader van een interne reorganisatie worden in dit verband niet aangemerkt als een Transactie.

12.3 De Overeenkomst kan door de Opdrachtgever worden opgezegd bij aangetekende brief met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst opzegt is de Opdrachtgever naast een eventueel overeengekomen break-up fee de volgende bedragen verschuldigd:

a. indien een vaste vergoeding voor de werkzaamheden van Opdrachtnemer is afgesproken, is de Opdrachtgever deze vaste vergoeding verschuldigd;

b. indien een vergoeding is overeengekomen die afhankelijk is van het afronden van de Transactie, is de Opdrachtgever deze vergoeding verschuldigd indien de Transactie binnen twaalf maanden na de datum van ontvangst van de opzeggingsbrief wordt afgerond zoals bedoeld in artikel 12.2, waarbij een eventuele inmiddels betaalde break-up fee in mindering zal worden gebracht op deze Transactie afhankelijke vergoeding, met dien verstande dat indien dit tot een negatief bedrag zou leiden, Opdrachtnemer niet gehouden zal zijn enig bedrag van de break-up fee terug te betalen.

c. de Opdrachtgever is een vergoeding verschuldigd voor alle door Opdrachtnemer gemaakte kosten.

12.4 De Overeenkomst kan te allen tijde door Opdrachtnemer om haar moverende redenen worden opgezegd. Indien Opdrachtnemer de Overeenkomst opzegt in verband met omstandigheden die aan de Opdrachtgever zijn te wijten (zoals het structureel niet opvolgen van redelijke adviezen van Opdrachtnemer) en die omstandigheden zodanig zijn dat van Opdrachtnemer niet langer verwacht kan worden dat zij haar werkzaamheden verder uitvoert, is de Opdrachtgever een vergoeding aan Opdrachtnemer verschuldigd gelijk aan de overeengekomen break-up fee. De Opdrachtgever zal – ongeacht de reden van opzegging van Opdrachtnemer – gehouden zijn om de door Opdrachtnemer gemaakte kosten te vergoeden.

12.5 Indien de Overeenkomst eindigt met wederzijds goedvinden, is de Opdrachtgever indien een vergoeding is overeengekomen die afhankelijk is van het afronden van de Transactie, deze vergoeding alsnog verschuldigd indien de Transactie binnen twaalf maanden na de datum van beëindiging van de Overeenkomst wordt afgerond zoals bedoeld in artikel 12.2, tenzij bij beëindiging van de Overeenkomst uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13. Beperking van aansprakelijkheid en vrijwaring

13.1 Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreeks gevolg is van een aan Opdrachtnemer (en niet een door Opdrachtnemer ingeschakelde derde) toe te rekenen tekortkoming in de uitvoering van de Opdracht. Indien de uitvoering van een Opdracht leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer wordt uitbetaald, met inbegrip van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Opdrachtnemer komt. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die op enige andere rechtsgrond is gebaseerd, is, voor zover de aansprakelijkheidsverzekeraar van Opdrachtnemer niet tot uitkering overgaat, beperkt tot het bedrag dat door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer is betaald voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan, met een maximum van € 100.000 (honderdduizend euro). Opdrachtnemer zal zich niet op deze beperking van aansprakelijkheid beroepen wanneer de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer.

13.2 Elke aanspraak op schadevergoeding jegens natuurlijke personen die bij Opdrachtnemer in dienst zijn en die voor het ontstaan van de schade (mede) verantwoordelijk kunnen worden gehouden, is uitgesloten. Genoemde personen kunnen zich – bij wijze van derdenbeding – ten opzichte van de Opdrachtgever op deze algemene voorwaarden en derhalve op dit artikel 13.2 beroepen.

13.3 De Opdrachtgever zal Opdrachtnemer – en de hiervoor genoemde natuurlijke personen – vrijwaren voor aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met een tekortkoming of onrechtmatige daad van Opdrachtnemer – of die personen – in het kader van de verrichte of te verrichten werkzaamheden.

Artikel 14. Wijziging

14.1 In geval van een relevante wijziging van omstandigheden, is Opdrachtnemer gerechtigd om de algemene voorwaarden aan te passen. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen van toepassing zijn 14 (veertien) dagen nadat Opdrachtnemer de wijziging schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft medegedeeld. Een relevante wijziging van omstandigheden wordt aanwezig geacht in geval van een wijziging van toepasselijke wet- en regelgeving of indien naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de voorwaarden niet kan worden gevergd van Opdrachtnemer.

Artikel 15. Naleving van Regelgeving

15.1 Opdrachtgever staat ervoor in en garandeert jegens Opdrachtnemer dat zij:

a) te allen tijde zal voldoen en Opdrachtnemer zal assisteren in het voldoen aan de relevante Regelgeving;

b) alle vereiste goedkeuringen, bevoegdheden, machtigen en toestemmingen heeft (verkregen) om de Overeenkomst met Opdrachtnemer aan te gaan;

c) alle vereiste goedkeuringen, machtigingen en toestemmingen tijdig heeft (verkregen) of zal verkrijgen en alle vereiste meldingen tijdig heeft gedaan of zal verrichten bij alle toepasselijke overheids- of toezichthoudende instanties.

Artikel 16. Diversen

16.1 De toepasselijkheid van artikel 7:404, 407 lid 2 en 409 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

16.2 Alle aanspraken van de Opdrachtgever vervallen twaalf (12) maanden nadat de werkzaamheden waarop die aanspraken betrekking hebben, zijn verricht, tenzij de eventuele rechten van de Opdrachtgever overeenkomstig de wet reeds op een eerder tijdstip zijn vervallen.

16.3 Op de Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

16.4 Alle geschillen tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Opdrachtnemer, onverminderd de bevoegdheid van Opdrachtnemer om een geschil voor te leggen aan een rechter aan wie – bij afwezigheid van deze bepaling – bevoegdheid zou toekomen.

Weten wat wij voor uw onderneming kunnen betekenen? Neem vandaag nog contact op voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Maak een afspraak